euroCALC  I  eCity  I   Aktualizace dat CS ÚRS  I  Asite

Aktualizace systému euroCALC

2024/leden Do zobrazení skladeb jsme doplnili údaje: "Jedn. cena poř. nákl." a "Cena poř. nákl."
Detailový pohled položek jsme rozšířili i o položky použité v Poptávce, které neměly přiřazené firmy
Pro podrobnější definování jsme zvětšili délky polí jednotlivých identifikátorů v kalkulačním vzorcí
Pro uživatelem definovaná uživatelská pole v oceňovacích podkladech jsme funkci Vyhle položku v oceňovacích podkladech doplnili o možnost zapnout volbu Uživatelské údaje a potřebná data tak přenést z oceňovacích podkladů
Zdvojnásobili jsme rychlost zobrazení položek skladby při překlikávání mezi položkami v limitkách 
Funkci Drag&Drop přesunu položek jsme doplnili kontrolu na zamčený Dodatek nebo Zakázku
Ve funkci Vybrat výrazy z Výkazu výměr jsme odstranili přebytečné odřádkování v exportních výstupech
Změnili jsme proces pohledu pro Správu verzí a tím urychlili jejich načtení, které mělo delší prodlevu u velkých databázích
Při procesu přesouvání balíčků mezi dodatky a jejich skládání nebo rozkládání, jsme odebrali položkám v balíčku uloženou informaci o původu dodatku
K hodnotícím parametrům firem jsme přidali možnost zobrazení detailních komentářů k jednotlivým hodnotícím parametrům
Doplnili jsme funkci Přidat návazné položky kontrolu, zda se vkládá do otevřeného Dodatku nebo Zakázky
Připravili jsme nový přehled pro celkové čerpání. Pomocí dynamických sloupců zobrazuje vedle sebe množství a cenu čerpání jen pro ta období, ve kterých se čerpání uskutečnilo. Sloupce lze navíc třídit, nastavit jejich umístění, šířku i nadpis
Poptávkám z limitek jsme doplnili možnost zpracovávat i položky z katalogu SCI-Mat, a to včetně jejich rozměrových variant
Při přidávání kontaktních emailových adres byl nastaven náhled na tyto adresy ve funkcích exportovat rozpočet pro ecPartner v čerpání a odeslat podklady pro čerpání
Změna scriptů kalkulovaných polí pro výpočet poslední a předchozí poptávky, aby se počítali jen z aktuální zakázky a verze, a ne ze všech otevřených zakázek či verzí
Při aktualizaci katalogu materiálů online jsme zajistili, že při výběru návazných položek se neaktualizuje celý katalog, ale jen jeho potřebná část
Těm, kteří si tvoří vlastní datovou základnu přijde jistě vhod nová základna pro výpočet přirážek v podobě počtu normohodin
Hlavně pro firmy využívající individuální implementace, jsme pro databáze v různých verzích struktury a potřeby individuálních implementačních úprav zajistili možnost zpětné kompatibility uživatelsky definovaných balíčků. Je tak zajištěno, že i ve starších verzích budou fugovat nové úpravy
Zakázkám, které vznikly z IFC souborů a jsou uloženy jako Šablony, jsme zajistili uložení všech importovaných prvků
Odebrali jsme ze schématu tabulku IFC_ITEM. Tabulka je nahrazena novou tabulkou PRO_BIMITEM
Změnili jsme způsob ukládání původních importovaných hodnot (z XLSX nebo XML) a přepis při změnových importech. Změna se projeví v rychlosti zpracování větších zakázek a v instalacích, ve kterých pracuje více uživatelů naráz
Nastavili jsme novou ochranu procesu Importu XLS souborů, při současně spuštěné akci Vytváření nových uživatelsky definovaných polí
Provedli jsme kontrolu a nastavení exportních sestav XLS, abychom na výstupu nepřenášeli chybně hodnotu null, ale nula
Pro komfortnější práci jsme rozšiřili možnost využití funkce Drag&Drop i do importních průvodců
Při vytváření zakázky z IFC souboru jsme pro rychlejší zpracování umožnili odložit načtení grafické části
Detailní popis novinek zde
2023/říjen Vylepšené načítání zakázek ze zálohy
Sdílený režim
Výkazy výměr čerpání a výkaz výměr figur v kopii zakázky
Vylepšené BIM rozpočtování a importy IFC
Vyhledání položek v jiné zakázce – položky typu balíček
Detailní popis novinek zde
2023/červenec Pro větší přehlednost a srozumitelnost jsme doladili grafické zobrazení funkce Cenový poradce. Zrychlili jsme způsob provedení výpočtu a pro přenesení položky do zakázky jsme pak doplnili funkcionalitu v podobě přepočtu položky v případě rozdílných měrných jednotek.
Novinka v podobě rychlého přeskupení zakázky dle předem nadefinovaných, uživatelem volitelných, voleb zobrazení. Seskupení může být individuální v každé zakázce a dokonce i v jejich jednotlivých verzích.
Katalogu materiálů SPCM jsme přidali možnosti dohledání dalších alternativ nejenom z katalogu komerčních materiálů ÚRS, ale i z katalogu online materiálů společnosti DEK.
Do všech základních zobrazení jsme vložili možnost zobrazit dodavatele.
V záměněně položek ve skladbě nebo v rozměrové variantě jsme nastavili okamžité obnovení informací po provedené změně.
V průvodci vyhledáním položky v jiné zakázce, jsme přidali funkci doubleclick, pro rychlejší přesun na další krok v průvodci.
Upravili jsme fungování proměnných ve výkazu výměr při použití funkce ignorovat. Pro uživatele se v principu používání funkce nic nemění.
Přidali jsme další z přehledů v zakázce. Jedním klikem nyní rychle a předledně zobrazíte Limitky dle dodavatelů.
Připravili jsme kontrolu a nastavili kontrolní hlášku pro přidávání X položek z vlastních katalogů se zakázanými vlastnostmi přidávání X položek.
V Přehledech zakázky jsme upravili zobrazení pro přímé i nepřímé náklady a přidali jsme i zobrazení celkových součtů.
V procesu odstraňování položek jsme zajistili odložení potřebných přepočtů, které se nově provede až na konci. Celý proces je tedy rychlejší a bezpečnější.
Optimalizovali jsme proces pro vytvoření seznamu výskytu položkek v zakázce. Jeho zpracování je v závislosti na velikosti zakázky nyní provedeno v několika vteřinách.
Při rozkládání položek z balíčku, jsme položkám typu přirážka nastavili vlastnost zamčení. Položka si tím zachová svoji výměru i cenu.
Vylepšili jsme nabídku změněných záznamů při načítání změnových balíčků.
Na mnoha místech jsme provedli optimalizace funkce Třídící kriteria. Optimalizace byla provedena hlavně v procesech přidávání/mazání/editování/opouštění rozeditovaného okna apod.
Zpřehlednili jsme informace v Oceňovacích podkladech při zobrazení kompletně všech položek.
Provedli jsme větší optimalizaci procesu přecenění cenové úrovně, která celý proces několikanásobně zrychlí.
Rozšířili jsme kontroly při odebírání rozměrových variant ve skladbě položky.
Pro zrychlení a zjednodušení procesu rozeslání poptávky jsme upravili možnost volby obsahu rozesílané poptávky.
Nově je možné otevírat vlastnosti firmy přímo z formuláře vlastností poptávky.
Do šablony pro Poptávku veřejných zakázek jsme doplnili plné popisy položek.
V Poptávkách z Limitek jsme v případě funkce Aktualizovat položky odebrali ignorované položky. Nastavili jsme správný výpočet počtu položek v mřížce a jejich pořadí.
Jestliže v programu ecPartner při Poptávce z limitky dojde k odebrání položek, následný import do zakázky provede odebrání těchto položek z vytvořené Poptávky Limitky.
K nově vytvořeným položkám v programu ecPartner doplňujeme jejich pořadí.
Přepracovali jsme importy souborů IFC. Nově je možné načítat do jednoho rozpočtu více souborů IFC souborů a také snáze ukládat a znovu používat strom.Vydali jsme novou sadu distribučních výstupních sestav ve formátu XLSX. Upravili jsme několik drobností v šablonách, na základě požadavků zákazníků, např. úpravy v oblasti tisku, automatické výšky řádku výkazu výměr a úprava propisovaných hodnot do záhlaví. Změna se netýká nastavených uživatelských šablon
Zajistili jsme, aby se položky v exportním XLSX poptávek řadily úplně stejně jako v aplikaci
Pro větší komfort přípravy pravidel jsme vytvořili možnost zadávat uživatelsky definovaná pole před spuštěním samotného importu IFC souboru
Pro importování souborů typu ECP do systému, jsme rozšířili seznam detekovaných třídících kritérií
Z importu formátu XLS jsme odebrali možnost využít pole Alternativního kódu
V nabídce exportních šablon, jsme rozšířili možnosti nabídky o další druhy
Upravili jsme funkci odebírání Panelů ve formuláři Definici stromu
Upravili jsme proces chování zobrazování a skrývání jednotlivých panelů funkcí
Při ukládání souborů jsme doplnili kontrolu na další nepovolené znaky v názvu souboru
Změnili jsme využívání lookupů, které ve stejný okamžik používají stejný lookup
Při změně hodnot Třídicích kritérií probíhá kontrola stromové struktuře. Při této kontrole jsme upravili zpracování nadřízených a podřízených kriterií, aby se zapsaly ve správném pořadí
Při odinstalování klientské části aplikace nově zajišťujeme odinstalování všech souborů, které se do adresáře nahrávaly postupně v rámci jednotlivých aktualizací
Při změnách v Definici uzlů jsme nastavili rychlejší zobrazení jeho obsahu
Zajistili jsme bezpečnější provedení aktualizace programu při současném spuštění několika stejných klientů najednou
Rozšířili jsme možnosti interakce mezi skriptem a kódem aplikace. Tím se otevírají nové možnosti nejen customizovatelných exportů, ale customizace aplikace obecně
Připravili jsme možnost uživatelsky editovat stavové (výsledné/protokolové) hlášky pro importy ze souborů Excelu. Protokoly tak mohou být pro uživatele srozumitelnější
Ve funkci Vyhledat položky z Oceňovacích podkladů nebo Načtení položky z jiné zakázky, jsme u položek typu Přirážka, zrušili vlastnost doplňování hodnoty jestliže je hodnota v zakázce nebo Oceňovacích podkladech nulová nebo žádná
Zajištění aktualizace navigačního stromu při přesunu změnových listů mezi dodatky
Při rozložení balíčku dochází nově k zamčení položek typu přirážka, které v něm byly rozbalené, aby zůstala zachována celková cena rozpočtu

Detailní popis novinek zde
2023/květen Urychlení přeceňování položek oceňovacích podkladů
Optimalizace procesu odstraňování položek v zakázce
Uzly stromu nefiltrují žádná data
Vylepšení stability v editaci třídicích kritérií

Detailní popis novinek zde
2023/únor Úprava ukládání událostí do LOG databáze
Nastavení desetinných míst ve funkci filtrování
Zrychlení editoru označení položek při zatrhávání položek v Limitce
Zrušení zaokrouhlování Jed. ceny v Rozpočtových ukazatelích v agendě Smluv jsme zrušili započítávání ignorovaných položek
Zpracovali jsme několik úprav ve zpracování IFC souborů a BIM modelu
V šabloně zakázky přidána možnost kopírování Výkazu výměr uvnitř balíčku
Odstranili jsme možnost využívání protokolu SSL2

Detailní popis novinek zde
2023/leden Materiály online
Nové informace v každém detailu
Zjednodušení a zrychlení práce ve formuláři Obsah balíčku
Přehledné porovnávání obchodní a realizační verze
Jednodušší porovnání dvou verzí rozpočtu
Typ výpočtu X položky
Větší přehled ve sdíleném režimu
Porovnání dvou verzí zakázky mezi sebou
Sjednocení vzhledu programu ecPartner ve všech jeho verzích
Upravené generování názvů výstupních souborů podle názvu poptávky
Skrytí informačních bublin v průvodci importem
Vytvoření klávesových zkratek k funkci balíčků
Vylepšení dohledávání položek v jiné zakázce
Doplnění jména souboru při jeho ukládání
Zpřehlednění výpisů procesů v logovací a synchronizační databázi
Správné zobrazení desetinných míst ve filtračním řádku a v záhlaví sloupce
Při importu z XLS se aktivují jen ta třídící kritéria, která jsou listech importu
Rozšíření a zobrazení informace o přihlášených uživatelích ve sdílené zakázce
Zamčení pohledu při editovaném formuláři nebo buňce
Kontrola pohledů a doplnění důležitých klíčových slov
Úprava funkce ukládání zakázky ve sdíleném režimu
Nastavení rozsahu hodnot ve funkci náhodného indexu
Sjednocení zobrazení desetinných míst v mřížce a filtrování
Nová detekce rozdílné MJ při změnovém importu zakázky
Změna ve funkci navigace při časově náročnějších operacích
Nastavení procesu ukončení aplikace při zavádění nové verze programu
Oprava dohledávání procentuálních přirážek v oceňovacích podkladech
Rozšíření počtu znaků pro uložení názvu importovaného listu
Oprava přenesení hodnoty výměry z poptávky do zakázky včetně dodavatele
Oprava odmazávání položek z rozpočtu
Změna práce s kalkulovanými tabulkami, které nově využívají jen potřebné hodnoty
Doplnění hodnot třídicích kritérií - změnový list při konverzi zakázky z euroCALC 3
Úprava načtení importního listu XLS se zamčenou oblastí mimo relevantní data
Optimalizace porovnání hodnot třídicích kritérií
Úprava uvolnění zaseklých zámků ve funkci kontrola generátorů
Nastavení předvoleb ve formuláři náhodného indexu
Kontrola duplicitních změn při založení nové pobočky v agendě firem
Rozšíření SDMP reportů o hardwarovou konfiguraci počítače
Oprava odblokování zanořených událostí ve funkci zkratky
Oprava přenesení hodnoty ve výkazu výměr při kopírování do dodatku
Uložení uživatelského pole z konfig. databáze do souboru včetně jeho vlastností
Zobrazení odpovídajícího seznamu firem ve funkci dohledání položek
Opravení funkce tlačítka "již nezobrazovat" u marketingových zpráv
Nastavení výběru identifikátorů v oceňovacích podkladech podle aktuální CÚ
Úprava metody práce s položkou, která má kód položky až 50 znaků
BIM - Rozšíření správy pravidel pro import modelu z IFC
Úprava klientské instalační sady pro vlastní vnitrofiremní nastavení
Zrychlení procesu ocenění položek ze starších cenových úrovní
Oprava obnovy dynamické tabulky při vytváření BIM pravidla v zakázce
Nastavení možnosti sledování rychlosti a opakování provádění částí skriptů
Nastavení komunikace aplikačního serveru s licenčním serverem skrz proxy server
Akce označit/odznačit vše při práci s výpisem firem ve formulářích
Převod RTF textu do schématu euroCALC 4 při konverzi zakázky z euroCALC 3
Zrušení zaokrouhlování hodnot při dohledání skladby položek v OP
Zpřehlednění nabídky dostupných aplikačních serverů při registraci

Detailní popis novinek zde
2022/listopad

Optimalizace a vylepšení stability
Nová verze knihoven OpenSSL


Detailní popis novinek zde
2022/říjen

Filtrování v Třídících kritériích
Název poptávky
Hodnota výkazu výměr u položek se stejným kódem
Informace o dodavateli z programu ecPartner
Úprava importní šablony z Krosu
Vytváření záznamů společného "ObjectSpace" v databázi


Detailní popis novinek zde
2022/září

Výrazné zrychlení importu zakázek ve formátu XLS


Detailní popis novinek zde
2022/srpen

Přehledy o zúčastněných firmách a investorovi v obchodních příležitostech
Termíny odevzdání nabídky přehledněji
Přehled Marže zakázek
Možnost dohledání x-položek v různých zakázkách
Přehled realizovaných zakázek pro Investora


Detailní popis novinek zde
2022/červenec

Porovnání položek s oceňovacími podklady
Snadná kontrola rozpočtu
Nová funkcionalita Zkratky
Sdílení zakázky více uživateli najednou
Limitka nákladů s dodavateli
Jednodušší exporty uniXML a XC4 formátů
Možnost nastavení práv od jiné role
Přehlednější Pohledy a Zobrazení
Indikace zprůměrované JC položky v limitce
Indikátor rozdílného dodavatele v limitce
Možnost vložení položek z jiného již existujícího balíčku
Možnost editace popisu položky v limitce
Dohledání položek z jiné zakázky podle uživatelského kódu
Jednodušší ovládání balíčku pomocí klávesových zkratek
Zvýšení rychlosti procesu zpracování velkých zakázek
Zvýraznění funkce Sjednocení položek Vylepšené
Rozpočtové ukazatele
Nové možnosti filtrování (zobrazení celé číselné hodnoty)
Vylepšená funkce
Sloučení firem při kontrole otevřených zakázek
Přehlednější Ocenění položek z jiné zakázky – možnost označení příznakem Zdokonalené výstupní šablony
Předvolba pro typ ikony k výstupním šablonám
Výrazné zjednodušení tvorby pravidel pro načtení IFC souboru
Snadnější importování souborů z XLS
Možnost řazení poptávek ve stromu podle jejich popisu
Vylepšený ecPartner o možnost obnovení stavu zobrazení
Zobrazení vytíženosti serveru z hlediska přihlašování uživatelů
Dynamická UDV informace o nové verzi programu doplněná o text a odkaz Hromadné přidání produkcí k firmě


Detailní popis novinek zde
2022/únor Přehlednější kontrola položkového rozpočtu
Názornější zobrazení Návazných položek
Snadnější ovládání třídících kritérií
Nová možnost vymazání hodnoty z rozbalovací nabídky
Optimalizace výkonu počítače Sazby identifikátorů na položku
Detail Návazné položky do Oceňovacích podkladů
Přidání odkazu na novinky v ÚRS
Komerční varianty - záměna položky
Nový strom v katalogu SPCM
Poznámka u položek dat ÚRS
Komerční položky ÚRS
Sjednocení položek - hmotnost/suť
Importní šablony z XLS - KROS 2021
Rozšíření kontroly na import šablony xls
Import z XLS - podbarvení listu
Import XLS - Vyhledat v OP - položka typu přirážka
Import položek do zakázky - Třídicí kritéria - výběr nadřazených hodnot
Import nabídky bez vyplněného uchazeče v souboru XLS
Hlavní třídící kriteria drag and drop
Importy - nové identyfikátory řádků
Změnový import xls - převzetí definic z původního zdrojového listu
Logování klientských chyb
Revize zadávání databází, rolí, panelů a uživatelů
Zaměření uzlu po otevření formuláře Definice stromu
Logování úprav v zakázce
Update aplikace - ec4Loader - optimalizace
Revize a doplnění kontrolních uzlů v otevřené zakázce
Hromadné akce u poptávek
Poptávky - vložení X položky
Hromadné přidání do realizačního týmu
Komerční varianty - zvýraznění zaměřené položky při zrušení filtru
Přidání X-položek - možnost vložit data z clipboardu
Mřížka - sbalit / rozbalit na 6.-8. úroveň
Ikona k položkám jako Příznak
Ocenění položek z jiné zakázky - označit Příznakem
Smlouvy - doplnění funkcí

Detailní popis novinek zde
2022/leden Importy z excelu jsou nyní mnohem jednodušší
Výběr importních řádků funkcí Drag&Drop
Nové využití Třídicího kritéria během importu
Nové typy řádků importního průvodce
Aktualizace importní šablony XLS ze softwaru KROS
Změnové importy z excelu na pár kliknutí
Aktuální ceny přímo od výrobců usnadní a zefektivní uživateli rozpočtování
Hromadné vkládání X-položek
Začněte využívat Stavební knihovnu DEK
Přehlednější import nabídky
Vkládání nových položek do nabídky uchazeče poptávky
Snadné nastavení sazby položky
Jednoduchý přepočet měrných jednotek u komerčních položek
Identifikace a možnost odmítnutí přirážky u položky
Portál podpory – jsme Vám stále nablízku
euroCALC si rozumí s Windows 11

Detailní popis novinek zde
2021/září Jednoduché přidání položky do probíhající poptávky
Změna ceny celé nabídky na jedno kliknutí
Rychlejší uzavírání poptávek
Pohodlné a bezpečné zpracování souboru ECX3
Vylepšené filtrování
Výpočet záporné výměry rychle a snadno

Detailní popis novinek zde
2021/červenec Využijte při oceňování jinou zakázku jako cenovou datovou základnu
Poptávky z limitek
Hromadné odstranění/přidání položky skladby
Zpracovávejte poptávky s přehledem
Pořadí poptávek
Integrace euroCALCu s ostatními systémy otevírá nové obzory
Vytvářejte jednoduše zakázku z IFC souboru
Úspornější a přehlednější zobrazení vyhledávacího panelu
Smooth scrolling pro plynulejší a přesnější práci
Nová podoba filtrů

Detailní popis novinek zde
2021/květen Zrychlení systému
Bezchybné ukládání firemní CÚ
Rychlé přidání položek Ctrl+F6

Detailní popis novinek zde
2021/březen Kopírování položek ze vzorových zakázek
Jednoduché kopírování položek ze vzorových zakázek
Rozbalte to s klávesovou zkratkou Ctrl+9
Přepisovat hodnoty z Excelu nyní můžete snadno a bez chyb

Detailní popis novinek zde
2021/únor Nová verze zakázky – rozšířená o smlouvy
Zrušení paměti vyhledávacího filtru OP u návazných položek
Agenda Poptávky - Mezera na konci - outlook
Nová funkce Ctrl+Shift+V umožňuje vložit více hodnot ze sloupce v excelu
Tlačítko Zpět
Verze zakázek - obě neaktivní
Nové označování firem ve formuláři poptávky

Detailní popis novinek zde
2021/leden Přehledná evidence základních údajů o smlouvách
Zjednodušení práce se shodnými položkami v zakázce
Snadná úprava pořizovacích nákladů
Vylepšené a přehlednější čerpání s výkazem výměr
Hromadná změna fáze zakázky
Nově lze realizační tým přidat najednou k více zakázkám
Pohodlnější přiřazení dodavatele k jednotlivým položkám
Jednodušší zapracování změnového zadání
Jednodušší vytváření poptávek ze šablony zakázky
Stav čerpání období
Možnost zálohy databáze přímo z euroCALCu
Nové vzhledy
Rozšiřujeme automatický import z XLS

Detailní popis novinek zde

Aktualizace eCity

2024/únor Dynamický seznam číselníků: Strom číselníků v eCity vzniká dynamicky, není potřeba ho ručně upravovat/vytvářet
UDV visibility: Při zakládání UDV je jako výchozí vlastnost nastaveno visibility na false.
Zásobník akcí: Z důvodů množících se požadavků se stávající uzly, které zobrazovaly seznam akcí podle plánovaných termínů přejmenovaly na „agenda“ a „moje agenda“. Tyto uzly se chovají stejně, jako jste byli zvyklí u uzlů „zásobník akcí“ a „moje akce“. Došlo zde pouze k přejmenování. Vznikl však nový uzel „zásobník akcí“ (převzetí názvu), který zobrazuje pouze akce, které mají stav jedné nebo více fází nastaven jako probíhající a seskupuje jednotlivé akce právě podle fází.
 

Aktualizace dat ÚRS

ÚRS CÚ 2024-I Přesuny hmot pro PSV
Vyhledávání konstrukcí podle materiálů
Montáže a materiálové specifikace
Stavební knihovna
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2023-II Realizace vegetačních střech principem skládání
Osazení samonivelačních poklopů za finišerem
Výměny vodovodních a kanalizačních poklopů
Třídění odpadů dle platné vyhlášky
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2023-I

Vystrojené vrty pro tepelná čerpadla
Tepelná izolace základové desky
Revize pracnosti zdění
Odvětrání radonu
Keramické tašky Bramac
Nabíjecí stanice pro elektromobily

Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2022-II

Tepelná čerpadla a akumulační nádrže
Stykovací (vylamovací) výztuž
Zemní vzduchový výměník
Betonové krytiny
Konstrukce z SOK prefabrikátů
Podtlakové kotvení povlakových krytin

Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2022-I Sanační omítky
Lité teraco
Nadkrokevní tepelné izolace
Hloubení rýh, jam a šachet ručně
Podkladní vrstvy malého rozsahu
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2021-II Kapilární rohože
Systémy zateplení
Fasádní systémy z plechu
Předpínací výztuž mostů
Nové varianty omítek a sanací betonů
Detailní popis novinek zde

Aktualizace systému Asite

2023/prosinec Nová a vylepšená aplikace Field
Bezpečnější sdílení veřejného linku
Nově lze jednotlivé Gadgety zobrazující nesplněné úkoly obnovovat samostatně
Nový systémový úkol na prolinkování dokumentů do jiné složky
Nová možnost tisknutí pouze vybraných markupů
Snadné přesouvání 3D modelů
Detailní popis novinek zde
2021/květen Mobilní aplikace Asite – vylepšená synchronizace
Mobilní aplikace Asite – synchronizace plánů
Podpora formátu Revit 2021
Detailní popis novinek zde
2020/září Reporty Microsoft Power BI
Nový nástroj na tvorbu a zobrazování dashboardů
Vylepšený Field Managment
Detailní popis novinek zde

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas