euroCALC  I  eCity  I   Aktualizace dat CS ÚRS  I  Asite

Aktualizace systému euroCALC

2024/březen
 • Ve funkci Hromadné čerpání množstvím jsme u všech označených položek nastavili přenesení hodnoty výměry všem položkám.
 • Pro efektivnější zpracování individuálních implementačních změn v systému, jsme zavedli nové výchozí předvolby. Díky těmto předem nastaveným hodnotám, tak bude zpracování vlastních požadavků výrazně rychlejší.
 • Vyřešili jsme vytváření dvou aktivních verzí ve funkci Správa verzí. Nyní má zakázka vždy jen jednu aktivní verzi daného typu.
 • Optimalizovali jsme výpočty při kalkulaci komplexních kalkulovaných tabulek, které používají další dosud nepoužitá pole a jiné kalkulované tabulky, aby v průběhu zpracování nemohl zaniknout pracovní popisný objekt použitý pro skriptové výrazy.
Detailní popis novinek zde
2024/leden
 • Do zobrazení skladeb jsme doplnili údaje: "Jedn. cena poř. nákl." a "Cena poř. nákl."
 • Detailový pohled položek jsme rozšířili i o položky použité v Poptávce, které neměly přiřazené firmy
 • Pro podrobnější definování jsme zvětšili délky polí jednotlivých identifikátorů v kalkulačním vzorcí
 • Pro uživatelem definovaná uživatelská pole v oceňovacích podkladech jsme funkci Vyhle položku v oceňovacích podkladech doplnili o možnost zapnout volbu Uživatelské údaje a potřebná data tak přenést z oceňovacích podkladů
 • Zdvojnásobili jsme rychlost zobrazení položek skladby při překlikávání mezi položkami v limitkách 
 • Funkci Drag&Drop přesunu položek jsme doplnili kontrolu na zamčený Dodatek nebo Zakázku
 • Ve funkci Vybrat výrazy z Výkazu výměr jsme odstranili přebytečné odřádkování v exportních výstupech
 • Změnili jsme proces pohledu pro Správu verzí a tím urychlili jejich načtení, které mělo delší prodlevu u velkých databázích
 • Při procesu přesouvání balíčků mezi dodatky a jejich skládání nebo rozkládání, jsme odebrali položkám v balíčku uloženou informaci o původu dodatku
 • K hodnotícím parametrům firem jsme přidali možnost zobrazení detailních komentářů k jednotlivým hodnotícím parametrům
 • Doplnili jsme funkci Přidat návazné položky kontrolu, zda se vkládá do otevřeného Dodatku nebo Zakázky
 • Připravili jsme nový přehled pro celkové čerpání. Pomocí dynamických sloupců zobrazuje vedle sebe množství a cenu čerpání jen pro ta období, ve kterých se čerpání uskutečnilo. Sloupce lze navíc třídit, nastavit jejich umístění, šířku i nadpis
 • Poptávkám z limitek jsme doplnili možnost zpracovávat i položky z katalogu SCI-Mat, a to včetně jejich rozměrových variant
 • Při přidávání kontaktních emailových adres byl nastaven náhled na tyto adresy ve funkcích exportovat rozpočet pro ecPartner v čerpání a odeslat podklady pro čerpání
 • Změna scriptů kalkulovaných polí pro výpočet poslední a předchozí poptávky, aby se počítali jen z aktuální zakázky a verze, a ne ze všech otevřených zakázek či verzí
 • Při aktualizaci katalogu materiálů online jsme zajistili, že při výběru návazných položek se neaktualizuje celý katalog, ale jen jeho potřebná část
 • Těm, kteří si tvoří vlastní datovou základnu přijde jistě vhod nová základna pro výpočet přirážek v podobě počtu normohodin
 • Hlavně pro firmy využívající individuální implementace, jsme pro databáze v různých verzích struktury a potřeby individuálních implementačních úprav zajistili možnost zpětné kompatibility uživatelsky definovaných balíčků. Je tak zajištěno, že i ve starších verzích budou fugovat nové úpravy
 • Zakázkám, které vznikly z IFC souborů a jsou uloženy jako Šablony, jsme zajistili uložení všech importovaných prvků
 • Odebrali jsme ze schématu tabulku IFC_ITEM. Tabulka je nahrazena novou tabulkou PRO_BIMITEM
 • Změnili jsme způsob ukládání původních importovaných hodnot (z XLSX nebo XML) a přepis při změnových importech. Změna se projeví v rychlosti zpracování větších zakázek a v instalacích, ve kterých pracuje více uživatelů naráz
 • Nastavili jsme novou ochranu procesu Importu XLS souborů, při současně spuštěné akci Vytváření nových uživatelsky definovaných polí
 • Provedli jsme kontrolu a nastavení exportních sestav XLS, abychom na výstupu nepřenášeli chybně hodnotu null, ale nula
 • Pro komfortnější práci jsme rozšiřili možnost využití funkce Drag&Drop i do importních průvodců
 • Při vytváření zakázky z IFC souboru jsme pro rychlejší zpracování umožnili odložit načtení grafické části
 • Zavedli jsme kontrolu využití pravidel v IFC importech. Není tak již možné smazat pravidla, která jsou v zakázkách použita.
 • Pro nový způsob ověřování licencí pomocí pojmenované licence jsme upravili postup komunikace s Licenčním serverem.
 • Aby bylo vyhodnocení událostí systému srozumitelnější, připravili jsme v logovací databázi upravené zobrazení výsledků v přehledné kontingenční tabulce.
 • Rozšířili jsme seznam kontrol, kterými testujeme aplikaci před jejím finálním vydáním.
 • Do logování systému jsme doplnili další informace o změnách jednotlivých stavů systému. Například informaci o přijmutí či odmítnutí obnovy zakázky ze zálohy.
 • Oblíbenou funkci Zkratky jsme přidali na další místa pro rychlejší navigaci na požadované místo bez zbytečného klikání.
 • Funkci ověřování veřejných údajů firem v databázi ARES Ministerstva financí, jsme propojili s její nejnovější verzí, která byla letos v lednu spuštěna.
 • V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH jsme zavedli novou sníženou sazbu DPH (12 %).
 • Z důvodů narůstajících záznamů v protokolech událostí jsme k těmto tabulkám připravili indexy pro rychlejší předání výsledků.
 • Do kontrolních reportů jsme přidali kontrolu na použité ikony detailových zobrazení.
 • Dle nového znění zákona o veřejných zakázkách jsme zavedli nový výraz “účastník” na všechna potřebná místa.
 • Pro větší uživatelskou přehlednost jsme připravili nový help plný grafických nápověd a příkladů.
 • Zejména pro implementační požadavky jsme do obou databází doplnili přehled zdrojů.
 • Změnili jsme kontrolu automatického odregistrování písma z instance mřížek, které v určité kombinaci vyvolávalo chybu při zavírání formulářů.
 • Připravili jsme možnost využit formátované texty v mřížce pohledu nebo v navigačních stromech. Například v katalogu materiálů MOL zvýrazňujeme výrobce.
 • Přehlednost a rychlost to jsou dva hlavní důvody, proč jsme k detailovým zobrazením přidali ikony. 
Detailní popis novinek zde
2023/říjen
 • Vylepšené načítání zakázek ze zálohy
 • Sdílený režim
 • Výkazy výměr čerpání a výkaz výměr figur v kopii zakázky
 • Vylepšené BIM rozpočtování a importy IFC
 • Vyhledání položek v jiné zakázce – položky typu balíček
Detailní popis novinek zde
2023/červenec
 • Pro větší přehlednost a srozumitelnost jsme doladili grafické zobrazení funkce Cenový poradce. Zrychlili jsme způsob provedení výpočtu a pro přenesení položky do zakázky jsme pak doplnili funkcionalitu v podobě přepočtu položky v případě rozdílných měrných jednotek.
 • Novinka v podobě rychlého přeskupení zakázky dle předem nadefinovaných, uživatelem volitelných, voleb zobrazení. Seskupení může být individuální v každé zakázce a dokonce i v jejich jednotlivých verzích.
 • Katalogu materiálů SPCM jsme přidali možnosti dohledání dalších alternativ nejenom z katalogu komerčních materiálů ÚRS, ale i z katalogu online materiálů společnosti DEK.
 • Do všech základních zobrazení jsme vložili možnost zobrazit dodavatele.
 • V záměněně položek ve skladbě nebo v rozměrové variantě jsme nastavili okamžité obnovení informací po provedené změně.
 • V průvodci vyhledáním položky v jiné zakázce, jsme přidali funkci doubleclick, pro rychlejší přesun na další krok v průvodci.
 • Upravili jsme fungování proměnných ve výkazu výměr při použití funkce ignorovat. Pro uživatele se v principu používání funkce nic nemění.
 • Přidali jsme další z přehledů v zakázce. Jedním klikem nyní rychle a předledně zobrazíte Limitky dle dodavatelů.
 • Připravili jsme kontrolu a nastavili kontrolní hlášku pro přidávání X položek z vlastních katalogů se zakázanými vlastnostmi přidávání X položek.
 • V Přehledech zakázky jsme upravili zobrazení pro přímé i nepřímé náklady a přidali jsme i zobrazení celkových součtů.
 • V procesu odstraňování položek jsme zajistili odložení potřebných přepočtů, které se nově provede až na konci. Celý proces je tedy rychlejší a bezpečnější.
 • Optimalizovali jsme proces pro vytvoření seznamu výskytu položkek v zakázce. Jeho zpracování je v závislosti na velikosti zakázky nyní provedeno v několika vteřinách.
 • Při rozkládání položek z balíčku, jsme položkám typu přirážka nastavili vlastnost zamčení. Položka si tím zachová svoji výměru i cenu.
 • Vylepšili jsme nabídku změněných záznamů při načítání změnových balíčků.
 • Na mnoha místech jsme provedli optimalizace funkce Třídící kriteria. Optimalizace byla provedena hlavně v procesech přidávání/mazání/editování/opouštění rozeditovaného okna apod.
 • Zpřehlednili jsme informace v Oceňovacích podkladech při zobrazení kompletně všech položek.
 • Provedli jsme větší optimalizaci procesu přecenění cenové úrovně, která celý proces několikanásobně zrychlí.
 • Rozšířili jsme kontroly při odebírání rozměrových variant ve skladbě položky.
 • Pro zrychlení a zjednodušení procesu rozeslání poptávky jsme upravili možnost volby obsahu rozesílané poptávky.
 • Nově je možné otevírat vlastnosti firmy přímo z formuláře vlastností poptávky.
 • Do šablony pro Poptávku veřejných zakázek jsme doplnili plné popisy položek.
 • V Poptávkách z Limitek jsme v případě funkce Aktualizovat položky odebrali ignorované položky. Nastavili jsme správný výpočet počtu položek v mřížce a jejich pořadí.
 • Jestliže v programu ecPartner při Poptávce z limitky dojde k odebrání položek, následný import do zakázky provede odebrání těchto položek z vytvořené Poptávky Limitky.
 • K nově vytvořeným položkám v programu ecPartner doplňujeme jejich pořadí.
 • Přepracovali jsme importy souborů IFC. Nově je možné načítat do jednoho rozpočtu více souborů IFC souborů a také snáze ukládat a znovu používat strom.Vydali jsme novou sadu distribučních výstupních sestav ve formátu XLSX. Upravili jsme několik drobností v šablonách, na základě požadavků zákazníků, např. úpravy v oblasti tisku, automatické výšky řádku výkazu výměr a úprava propisovaných hodnot do záhlaví. Změna se netýká nastavených uživatelských šablon
 • Zajistili jsme, aby se položky v exportním XLSX poptávek řadily úplně stejně jako v aplikaci
 • Pro větší komfort přípravy pravidel jsme vytvořili možnost zadávat uživatelsky definovaná pole před spuštěním samotného importu IFC souboru
 • Pro importování souborů typu ECP do systému, jsme rozšířili seznam detekovaných třídících kritérií
 • Z importu formátu XLS jsme odebrali možnost využít pole Alternativního kódu
 • V nabídce exportních šablon, jsme rozšířili možnosti nabídky o další druhy
 • Upravili jsme funkci odebírání Panelů ve formuláři Definici stromu
 • Upravili jsme proces chování zobrazování a skrývání jednotlivých panelů funkcí
 • Při ukládání souborů jsme doplnili kontrolu na další nepovolené znaky v názvu souboru
 • Změnili jsme využívání lookupů, které ve stejný okamžik používají stejný lookup
 • Při změně hodnot Třídicích kritérií probíhá kontrola stromové struktuře. Při této kontrole jsme upravili zpracování nadřízených a podřízených kriterií, aby se zapsaly ve správném pořadí
 • Při odinstalování klientské části aplikace nově zajišťujeme odinstalování všech souborů, které se do adresáře nahrávaly postupně v rámci jednotlivých aktualizací
 • Při změnách v Definici uzlů jsme nastavili rychlejší zobrazení jeho obsahu
 • Zajistili jsme bezpečnější provedení aktualizace programu při současném spuštění několika stejných klientů najednou
 • Rozšířili jsme možnosti interakce mezi skriptem a kódem aplikace. Tím se otevírají nové možnosti nejen customizovatelných exportů, ale customizace aplikace obecně
 • Připravili jsme možnost uživatelsky editovat stavové (výsledné/protokolové) hlášky pro importy ze souborů Excelu. Protokoly tak mohou být pro uživatele srozumitelnější
 • Ve funkci Vyhledat položky z Oceňovacích podkladů nebo Načtení položky z jiné zakázky, jsme u položek typu Přirážka, zrušili vlastnost doplňování hodnoty jestliže je hodnota v zakázce nebo Oceňovacích podkladech nulová nebo žádná
 • Zajištění aktualizace navigačního stromu při přesunu změnových listů mezi dodatky
 • Při rozložení balíčku dochází nově k zamčení položek typu přirážka, které v něm byly rozbalené, aby zůstala zachována celková cena rozpočtu

Detailní popis novinek zde
2023/květen
 • Urychlení přeceňování položek oceňovacích podkladů
 • Optimalizace procesu odstraňování položek v zakázce
 • Uzly stromu nefiltrují žádná data
 • Vylepšení stability v editaci třídicích kritérií

Detailní popis novinek zde
2023/únor
 • Úprava ukládání událostí do LOG databáze
 • Nastavení desetinných míst ve funkci filtrování
 • Zrychlení editoru označení položek při zatrhávání položek v Limitce
 • Zrušení zaokrouhlování Jed. ceny v Rozpočtových ukazatelích v agendě Smluv jsme zrušili započítávání ignorovaných položek
 • Zpracovali jsme několik úprav ve zpracování IFC souborů a BIM modelu
 • V šabloně zakázky přidána možnost kopírování Výkazu výměr uvnitř balíčku
 • Odstranili jsme možnost využívání protokolu SSL2

Detailní popis novinek zde
2023/leden
 • Materiály online
 • Nové informace v každém detailu
 • Zjednodušení a zrychlení práce ve formuláři Obsah balíčku
 • Přehledné porovnávání obchodní a realizační verze
 • Jednodušší porovnání dvou verzí rozpočtu
 • Typ výpočtu X položky
 • Větší přehled ve sdíleném režimu
 • Porovnání dvou verzí zakázky mezi sebou
 • Sjednocení vzhledu programu ecPartner ve všech jeho verzích
 • Upravené generování názvů výstupních souborů podle názvu poptávky
 • Skrytí informačních bublin v průvodci importem
 • Vytvoření klávesových zkratek k funkci balíčků
 • Vylepšení dohledávání položek v jiné zakázce
 • Doplnění jména souboru při jeho ukládání
 • Zpřehlednění výpisů procesů v logovací a synchronizační databázi
 • Správné zobrazení desetinných míst ve filtračním řádku a v záhlaví sloupce
 • Při importu z XLS se aktivují jen ta třídící kritéria, která jsou listech importu
 • Rozšíření a zobrazení informace o přihlášených uživatelích ve sdílené zakázce
 • Zamčení pohledu při editovaném formuláři nebo buňce
 • Kontrola pohledů a doplnění důležitých klíčových slov
 • Úprava funkce ukládání zakázky ve sdíleném režimu
 • Nastavení rozsahu hodnot ve funkci náhodného indexu
 • Sjednocení zobrazení desetinných míst v mřížce a filtrování
 • Nová detekce rozdílné MJ při změnovém importu zakázky
 • Změna ve funkci navigace při časově náročnějších operacích
 • Nastavení procesu ukončení aplikace při zavádění nové verze programu
 • Oprava dohledávání procentuálních přirážek v oceňovacích podkladech
 • Rozšíření počtu znaků pro uložení názvu importovaného listu
 • Oprava přenesení hodnoty výměry z poptávky do zakázky včetně dodavatele
 • Oprava odmazávání položek z rozpočtu
 • Změna práce s kalkulovanými tabulkami, které nově využívají jen potřebné hodnoty
 • Doplnění hodnot třídicích kritérií - změnový list při konverzi zakázky z euroCALC 3
 • Úprava načtení importního listu XLS se zamčenou oblastí mimo relevantní data
 • Optimalizace porovnání hodnot třídicích kritérií
 • Úprava uvolnění zaseklých zámků ve funkci kontrola generátorů
 • Nastavení předvoleb ve formuláři náhodného indexu
 • Kontrola duplicitních změn při založení nové pobočky v agendě firem
 • Rozšíření SDMP reportů o hardwarovou konfiguraci počítače
 • Oprava odblokování zanořených událostí ve funkci zkratky
 • Oprava přenesení hodnoty ve výkazu výměr při kopírování do dodatku
 • Uložení uživatelského pole z konfig. databáze do souboru včetně jeho vlastností
 • Zobrazení odpovídajícího seznamu firem ve funkci dohledání položek
 • Opravení funkce tlačítka "již nezobrazovat" u marketingových zpráv
 • Nastavení výběru identifikátorů v oceňovacích podkladech podle aktuální CÚ
 • Úprava metody práce s položkou, která má kód položky až 50 znaků
 • BIM - Rozšíření správy pravidel pro import modelu z IFC
 • Úprava klientské instalační sady pro vlastní vnitrofiremní nastavení
 • Zrychlení procesu ocenění položek ze starších cenových úrovní
 • Oprava obnovy dynamické tabulky při vytváření BIM pravidla v zakázce
 • Nastavení možnosti sledování rychlosti a opakování provádění částí skriptů
 • Nastavení komunikace aplikačního serveru s licenčním serverem skrz proxy server
 • Akce označit/odznačit vše při práci s výpisem firem ve formulářích
 • Převod RTF textu do schématu euroCALC 4 při konverzi zakázky z euroCALC 3
 • Zrušení zaokrouhlování hodnot při dohledání skladby položek v OP
 • Zpřehlednění nabídky dostupných aplikačních serverů při registraci

Detailní popis novinek zde
2022/listopad
 • Optimalizace a vylepšení stability
  Nová verze knihoven OpenSSL

Detailní popis novinek zde
2022/říjen
 • Filtrování v Třídících kritériích
  Název poptávky
  Hodnota výkazu výměr u položek se stejným kódem
  Informace o dodavateli z programu ecPartner
  Úprava importní šablony z Krosu
  Vytváření záznamů společného "ObjectSpace" v databázi

Detailní popis novinek zde
2022/září
Detailní popis novinek zde
2022/srpen
 • Přehledy o zúčastněných firmách a investorovi v obchodních příležitostech
  Termíny odevzdání nabídky přehledněji
  Přehled Marže zakázek
  Možnost dohledání x-položek v různých zakázkách
  Přehled realizovaných zakázek pro Investora

Detailní popis novinek zde
2022/červenec
 • Porovnání položek s oceňovacími podklady
  Snadná kontrola rozpočtu
  Nová funkcionalita Zkratky
  Sdílení zakázky více uživateli najednou
  Limitka nákladů s dodavateli
  Jednodušší exporty uniXML a XC4 formátů
  Možnost nastavení práv od jiné role
  Přehlednější Pohledy a Zobrazení
  Indikace zprůměrované JC položky v limitce
  Indikátor rozdílného dodavatele v limitce
  Možnost vložení položek z jiného již existujícího balíčku
  Možnost editace popisu položky v limitce
  Dohledání položek z jiné zakázky podle uživatelského kódu
  Jednodušší ovládání balíčku pomocí klávesových zkratek
  Zvýšení rychlosti procesu zpracování velkých zakázek
  Zvýraznění funkce Sjednocení položek Vylepšené
  Rozpočtové ukazatele
  Nové možnosti filtrování (zobrazení celé číselné hodnoty)
  Vylepšená funkce
  Sloučení firem při kontrole otevřených zakázek
  Přehlednější Ocenění položek z jiné zakázky – možnost označení příznakem Zdokonalené výstupní šablony
  Předvolba pro typ ikony k výstupním šablonám
  Výrazné zjednodušení tvorby pravidel pro načtení IFC souboru
  Snadnější importování souborů z XLS
  Možnost řazení poptávek ve stromu podle jejich popisu
  Vylepšený ecPartner o možnost obnovení stavu zobrazení
  Zobrazení vytíženosti serveru z hlediska přihlašování uživatelů
  Dynamická UDV informace o nové verzi programu doplněná o text a odkaz Hromadné přidání produkcí k firmě

Detailní popis novinek zde
2022/únor
 • Přehlednější kontrola položkového rozpočtu
 • Názornější zobrazení Návazných položek
 • Snadnější ovládání třídících kritérií
 • Nová možnost vymazání hodnoty z rozbalovací nabídky
 • Optimalizace výkonu počítače Sazby identifikátorů na položku
 • Detail Návazné položky do Oceňovacích podkladů
 • Přidání odkazu na novinky v ÚRS
 • Komerční varianty - záměna položky
 • Nový strom v katalogu SPCM
 • Poznámka u položek dat ÚRS
 • Komerční položky ÚRS
 • Sjednocení položek - hmotnost/suť
 • Importní šablony z XLS - KROS 2021
 • Rozšíření kontroly na import šablony xls
 • Import z XLS - podbarvení listu
 • Import XLS - Vyhledat v OP - položka typu přirážka
 • Import položek do zakázky - Třídicí kritéria - výběr nadřazených hodnot
 • Import nabídky bez vyplněného uchazeče v souboru XLS
 • Hlavní třídící kriteria drag and drop
 • Importy - nové identyfikátory řádků
 • Změnový import xls - převzetí definic z původního zdrojového listu
 • Logování klientských chyb
 • Revize zadávání databází, rolí, panelů a uživatelů
 • Zaměření uzlu po otevření formuláře Definice stromu
 • Logování úprav v zakázce
 • Update aplikace - ec4Loader - optimalizace
 • Revize a doplnění kontrolních uzlů v otevřené zakázce
 • Hromadné akce u poptávek
 • Poptávky - vložení X položky
 • Hromadné přidání do realizačního týmu
 • Komerční varianty - zvýraznění zaměřené položky při zrušení filtru
 • Přidání X-položek - možnost vložit data z clipboardu
 • Mřížka - sbalit / rozbalit na 6.-8. úroveň
 • Ikona k položkám jako Příznak
 • Ocenění položek z jiné zakázky - označit Příznakem
 • Smlouvy - doplnění funkcí

Detailní popis novinek zde
2022/leden
 • Importy z excelu jsou nyní mnohem jednodušší
 • Výběr importních řádků funkcí Drag&Drop
 • Nové využití Třídicího kritéria během importu
 • Nové typy řádků importního průvodce
 • Aktualizace importní šablony XLS ze softwaru KROS
 • Změnové importy z excelu na pár kliknutí
 • Aktuální ceny přímo od výrobců usnadní a zefektivní uživateli rozpočtování
 • Hromadné vkládání X-položek
 • Začněte využívat Stavební knihovnu DEK
 • Přehlednější import nabídky
 • Vkládání nových položek do nabídky uchazeče poptávky
 • Snadné nastavení sazby položky
 • Jednoduchý přepočet měrných jednotek u komerčních položek
 • Identifikace a možnost odmítnutí přirážky u položky
 • Portál podpory – jsme Vám stále nablízku
 • euroCALC si rozumí s Windows 11

Detailní popis novinek zde
2021/září
Detailní popis novinek zde
2021/červenec
Detailní popis novinek zde
2021/květen
 • Zrychlení systému
 • Bezchybné ukládání firemní CÚ
 • Rychlé přidání položek Ctrl+F6

Detailní popis novinek zde
2021/březen
 • Kopírování položek ze vzorových zakázek
 • Jednoduché kopírování položek ze vzorových zakázek
 • Rozbalte to s klávesovou zkratkou Ctrl+9
 • Přepisovat hodnoty z Excelu nyní můžete snadno a bez chyb

Detailní popis novinek zde
2021/únor
 • Nová verze zakázky – rozšířená o smlouvy
 • Zrušení paměti vyhledávacího filtru OP u návazných položek
 • Agenda Poptávky - Mezera na konci - outlook
 • Nová funkce Ctrl+Shift+V umožňuje vložit více hodnot ze sloupce v excelu
 • Tlačítko Zpět
 • Verze zakázek - obě neaktivní
 • Nové označování firem ve formuláři poptávky

Detailní popis novinek zde
2021/leden
 • Přehledná evidence základních údajů o smlouvách
 • Zjednodušení práce se shodnými položkami v zakázce
 • Snadná úprava pořizovacích nákladů
 • Vylepšené a přehlednější čerpání s výkazem výměr
 • Hromadná změna fáze zakázky
 • Nově lze realizační tým přidat najednou k více zakázkám
 • Pohodlnější přiřazení dodavatele k jednotlivým položkám
 • Jednodušší zapracování změnového zadání
 • Jednodušší vytváření poptávek ze šablony zakázky
 • Stav čerpání období
 • Možnost zálohy databáze přímo z euroCALCu
 • Nové vzhledy
 • Rozšiřujeme automatický import z XLS

Detailní popis novinek zde

Aktualizace eCity

2024/duben
 • Rozšířili jsme investiční plán a nyní je možné ke každé fázi investiční akce naplánovat příjmy a výdaje
 • Vytvořili jsme přehled usnadňující střednědobé a dlouhodobě plánování investičních akcí jak z pohledu financí, tak z pohledu času.
 • Doplnili jsme možnost zobrazení časové osy investiční akci v plánu financí
 
2024/únor
 • Vydali jsme náhledovou licenci
 • Navýšili jsme možnosti exportů do různých formátů, například ganttův diagram lze nyní exportovat do různých grafických
 • Zvýšili jsme možnosti individualizace systému
 

Aktualizace dat ÚRS

ÚRS CÚ 2024-I
 • Přesuny hmot pro PSV
 • Vyhledávání konstrukcí podle materiálů
 • Montáže a materiálové specifikace
 • Stavební knihovna
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2023-II
 • Realizace vegetačních střech principem skládání
 • Osazení samonivelačních poklopů za finišerem
 • Výměny vodovodních a kanalizačních poklopů
 • Třídění odpadů dle platné vyhlášky
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2023-I
 • Vystrojené vrty pro tepelná čerpadla
  Tepelná izolace základové desky
  Revize pracnosti zdění
  Odvětrání radonu
  Keramické tašky Bramac
  Nabíjecí stanice pro elektromobily
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2022-II
 • Tepelná čerpadla a akumulační nádrže
  Stykovací (vylamovací) výztuž
  Zemní vzduchový výměník
  Betonové krytiny
  Konstrukce z SOK prefabrikátů
  Podtlakové kotvení povlakových krytin
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2022-I
 • Sanační omítky
 • Lité teraco
 • Nadkrokevní tepelné izolace
 • Hloubení rýh, jam a šachet ručně
 • Podkladní vrstvy malého rozsahu
Detailní popis novinek zde
ÚRS CÚ 2021-II
 • Kapilární rohože
 • Systémy zateplení
 • Fasádní systémy z plechu
 • Předpínací výztuž mostů
 • Nové varianty omítek a sanací betonů
Detailní popis novinek zde

Aktualizace systému Asite

2023/prosinec
 • Nová a vylepšená aplikace Field
 • Bezpečnější sdílení veřejného linku
 • Nově lze jednotlivé Gadgety zobrazující nesplněné úkoly obnovovat samostatně
 • Nový systémový úkol na prolinkování dokumentů do jiné složky
 • Nová možnost tisknutí pouze vybraných markupů
 • Snadné přesouvání 3D modelů
Detailní popis novinek zde
2021/květen
 • Mobilní aplikace Asite – vylepšená synchronizace
 • Mobilní aplikace Asite – synchronizace plánů
 • Podpora formátu Revit 2021
Detailní popis novinek zde
2020/září
 • Reporty Microsoft Power BI
 • Nový nástroj na tvorbu a zobrazování dashboardů
 • Vylepšený Field Managment
Detailní popis novinek zde

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas